مدل : سپند

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2017

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

مدل : میلانو

جنس : ام دی اف _ هایگلاس

رنگ : GH _ 1038

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل : لانه زنبوری

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

مدل : پیچک

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2068

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

مدل : ساقه

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2062

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل : کویر

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2062

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

 

مدل : صحرا

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2012

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل : هرمی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2014

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

مدل : نیلوفر

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2068

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل : موج دار آلمانی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2038

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

 

مدل : میله

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2014

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل : طرح سنگ

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2087

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل : قابدار آبشار

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2036

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

 

 

مدل : قابدار موج

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2010

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل : قابدار صحرا

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2020

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

مدل : قابدار هرمی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2092

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل : یاسمین

جنس : ام دی اف _ هایگلاس

رنگ : GH _ 1042

ضخامت : 25 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

مدل : بامبو

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2014

ضخامت : 18 میلیمتر

 

 

 

مدل : آلستر

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2005

ضخامت : 25 میلیمتر