مدل : مشبک دوتیکه چپ و راست

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

مدل :مشبک بیضی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل : مشبک گنبدی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2044

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل :مشبک دایره ای

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل : مشبک حلقه ای دوبل

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل :ویترین 5 قاب

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل :مشبک لوزی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

 

مدل : مشبک سنتی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2048

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

مدل :مشبک حلقه ای

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل :مشبک هلالی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر

مدل : مشبک لچک آفتابگردان

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2068

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل : مشبک نگین

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2047

ضخامت : 20 میلیمتر

 

 

 

مدل : مشبک 9 قاب پایه کوتاه

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _ 2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل :مشبک خوشه انگوری

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2047

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل :مشبک ژاپنی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل :مشبک شش قاب

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل : مشبک هشت ضلعی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2064

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل : پگاه

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2047

ضخامت : 16 میلیمتر

 

 

 

مدل :ویترین ابرویی

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2026

ضخامت : 16 میلیمتر

 

مدل : ویترین 9 قاب قرینه

جنس : ام دی اف _ پی وی سی

رنگ : P _2028

ضخامت : 16 میلیمتر